Per una infància amb més oportunitats

L'Observatori CaixaProinfància –infància, vulnerabilitat i acció socioeducativa–, creat a partir de la col·laboració entre la Fundació ”la Caixa” i la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull), és una eina per analitzar i estudiar el fenomen de la pobresa i la vulnerabilitat dels infants i les seves famílies a Espanya a través del programa CaixaProinfància.

Aquest Observatori es fonamenta en el compromís de transferir l'activitat científica i investigadora a la societat.

Les finalitats principals es concreten a fer de manera sistemàtica l'estudi de la informació generada per la implementació del programa CaixaProinfància per analitzar-ne els resultats i millorar-ne la implementació, comprendre el fenomen de la pobresa i la vulnerabilitat dels infants i els adolescents, construir coneixement a partir de l'experiència, i promoure la innovació i les bones pràctiques al voltant de l'atenció socioeducativa  als infants i els adolescents en situació de pobresa.