Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS
 • OBJECTIUS

  1. Contribuir al coneixement i l'anàlisi del fenomen de la pobresa infantil a Espanya i la seva incidència en la vulneració de la Convenció dels Drets del nen de 1989.

  2. Orientar la presa de decisions i el disseny d'estratègies socioeducatives d'actuació a partir de l'estudi de la realitat i de la reflexió crítica sobre el fenomen.

  3. Promoure la innovació i l'acció socioeducativa en l'atenció integral i transformadora de la infància i l'adolescència en situació de pobresa i risc d'exclusió social en el marc de la Convenció dels Drets del nen.

  4. Crear sistemes validats d'indicadors per a l'avaluació de l'acció socioeducativa amb infància i adolescència en situació de pobresa i risc d'exclusió social.

  5. Promoure la col·laboració publicoprivada entre administracions públiques, empreses i la societat civil per millorar les oportunitats de la infància i adolescència en risc d'exclusió i dinamitzar el treball en xarxa en el territori.

  6. Compartir el coneixement i la reflexió generada a partir del programa CaixaProinfància amb les entitats col·laboradores, experts i professionals del treball socioeducatiu amb la infància i l'adolescència.

  7. Desenvolupar línies i projectes de recerca en l'àmbit de l'acció social i educativa amb la infància i l'adolescència.

  8. Conèixer i difondre els resultats del programa CaixaProinfància.

  9. Documentar i donar a conèixer bones pràctiques realitzades dins del programa CaixaProinfància i promoure'n la transferència.

  10. Difondre i compartir les investigacions i els estudis realitzats.