Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS
 • ALTRES OBSERVATORIS

  Estatals

   
  • Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social (OPVI)

   Instrument de treball al servei de la societat catalana, sorgida de les iniciatives socials i vinculades a la lluita contra la pobresa i l'exclusió de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és construir una informació científica rigorosa, crítica, de qualitat i periòdica sobre la pobresa, la vulnerabilitat i la inclusió a Catalunya. Vol ser un espai de referència en aquests temes i per a la societat catalana.

  • Observatori dels Drets de la Infància. Generalitat de Catalunya

   És un òrgan col · legiat, assessor i consultiu de la Generalitat de Catalunya en matèria d'infància. Hi participen entitats públiques, privades i experts en l'àmbit d'infància i adolescència. Es defineix l'Observatori com un instrument específic i d'una manera eficaç de divulgació, foment del respecte i la garantia dels drets de la infància i adolescència.

  • Observatori de la Infància Fundació Cántabra Salut i Benestar Social

   S'estableix al març de 2008 com un òrgan tècnic dependent de la Conselleria d'Ocupació i Benestar Social, a través de la Direcció General de Polítiques Socials i de la Fundació per a la Salut i el Benestar Social, reposant a les actuacions previstes en el "Pla d'acció per a la infància i l'adolescència en dificultat social". L'Observatori neix amb el compromís d'oferir als responsables de l'administració instruments fiables d'informació i facilitar a professionals, tècnics, agents socials i a la comunitat en general eines de coneixement de les necessitats i demandes de la infància.

  • Observatori de l'Exclusió Social – Universitat de Múrcia

  • Observatori de l'Exclusió Social i els processos d'Inclusió a la Comunitat de Madrid (OEISM)

   Promou l'intercanvi de coneixement i metodologia per contribuir a la millora dels processos de treball amb les persones en situació o risc d'exclusió social. Vol ser un projecte innovador quant a participació d'entitats, empreses d'inserció i persones implicades en processos d'inclusió.

  • Observatori de la Infància a Andalusia. Direcció General de Persones Majors, Infància i Famílies de la Conselleria de Benestar Social de la Junta d'Andalusia (OIA)

   Té per objecte el desenvolupament de les actuacions d'investigació, formació i documentació, així com l'establiment d'un sistema d'informació i documentació que permeti l'adequat coneixement, anàlisi tècnica, seguiment, evolució i difusió pública dels assumptes relacionats amb els drets i l'atenció a la població menor de 18 anys.

  • Observatori de la infància i l'adolescència EUSKO JAULARITZA. Govern Basc

   L'organisme s'estableix amb la llei 3/2005 de 18 de febrer i aprofundeix en el coneixement de la realitat dels nens, nenes i adolescents, i estudia les actuacions de les administracions públiques i entitats privades que treballen en el sector, amb el propòsit de millorar el disseny de les polítiques aplicades en aquest àmbit.

  • Observatori de la Infància i l'Adolescència Principat d'Astúries

   És un òrgan de coordinació, assessorament i amb capacitat de proposta, adscrit a l'Institut Asturià d'Atenció Social a la Infància, Famílies i Adolescència, entès com una estructura que complementa des d'un nivell tècnic al Consell Rector de l'Institut, fent les vegades de corretja de transmissió per a l'efectiva execució, posada en marxa, seguiment i avaluació de les polítiques integrals d'infància a Astúries.

  • Observatori de la Infància. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

   Grup de treball creat per Acord del Consell de Ministres el 12 de març de 1999, d'acord amb la Llei 6/1997, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Se sustenta en un sistema d'informació centralitzat i compartit amb capacitat per vigilar i fer seguiment del benestar i qualitat de vida de la població infantil i de les polítiques públiques que afecten la infància en relació al seu desenvolupament, implantació i efectes de les mateixes en aquesta població a Espanya. El propòsit de l'Observatori de la Infància és el treball en xarxa, des d'una perspectiva de col · laboració i coordinació intersectorial de totes les institucions públiques i privades, destinades a la defensa i promoció dels drets de la infància.

  • Observatori Social d'Espanya

   És una xarxa d'acadèmics i acadèmiques, investigadors de diverses universitats i centres d'investigació a Espanya, experts en l'estudi de les diferents àrees de l'Estat de benestar (Seguretat social, mercat de treball, educació, salut, polítiques d'ajuda a les famílies, exclusió social, desigualtats fiscals i de renda). Documenta i analitza les intervencions públiques que en matèria de benestar social i qualitat de vida són desenvolupades en els nivells de govern estatal, autonòmic, y local, establint comparacions tant de la situació d'Espanya en relació amb la resta de països de la Unió Europea i altres països del context internacional, com de les disset comunitats autònomes entre si, i de les conseqüències de tals intervencions en les condicions de vida de la població.

  Internacionals

  • ChildONEurope. Xarxa Europea d'Observatoris Nacionals de la Infància

   ChildONEurope – la Xarxa Europea d'Observatoris Nacionals d'Infància – és un òrgan tècnic-científic nascut a 2003 en el marc del Grup Intergovernamental Permanent "Europa per als Nens". ChildONEurope té com a objectiu crear un fòrum de debat i intercanvi de coneixements i millors pràctiques en matèria de polítiques per a la infància, principalment a través d'activitats de recerca i estudi.

 • ALTRES ORGANISMES EN L'ÀMBIT DE LA INFÀNCIA

  Estatals

   
  • Ciutats amigues de la infància. UNICEF

   El programa Ciutats Amigues de la Infància vol impulsar i promoure l'aplicació de la Convenció dels Drets dels infants en l'àmbit de les entitats locals espanyoles.

  • Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)

   És un consorci format per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Els objectius principals són contribuir a la millora de la qualitat de vida de la infància, l'adolescència i les famílies mitjançant la investigació aplicada, la formació, la divulgació i l'intercanvi d'informació. Promou la transferència de coneixement entre la recerca universitària, la pràctica professional i la societat civil, per millorar el disseny i avaluació de les polítiques públiques i privades dirigides a la infància, l'adolescència i les famílies.

  • Plataforma d'infància Espanya. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

   És una aliança d'organitzacions sense ànim de lucre, plural i solidària que treballa per potenciar el seguiment de polítiques d'infància, la participació infantil, la sensibilització i mobilització social.

  • Síndic de Greuges de Catalunya. El defensor d' infants i adolescents.

   El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desprotegides davant l'actuació, la manca d'acció, de les administracions. Des de l'any 1988 el Síndic compta amb una figura adjunta per defensar també els drets dels nens / es i adolescents. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com els ajuntaments, diputacions o consells comarcals.

  Internacionals

  • Child Rights International Network (CRIN)

   És una xarxa mundial que s'encarrega de divulgar informació sobre la Convenció sobre els Drets de l'Infant a nivells nacional, regional i internacional per a organitzacions no governamentals (ONG), agències de les Nacions Unides, organitzacions intergovernamentals (OIG), institucions educatives i altres experts en drets de l'infant. La Unitat de Coordinació té la seva seu a Londres, Regne Unit.

  • Comitè dels Drets del nen. Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (ACNUDH)

   És l'òrgan d'experts independents que supervisa l'aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen pels seus estats part. El Comitè també supervisa l'aplicació dels dos protocols facultatius de la Convenció, relatius a la participació d'infants en els conflictes armats i a la venda d'infants, la prostitució infantil i la utilització d'infants en la pornografia.

  • UNICEF. Oficina d'Investigació. (UNICEF-IRC)

   Organisme internacional que treballa perquè es respectin els drets de tots els nens i nenes a nivell mundial. Unicef treballa per poder assolir els objectius del mil·lenni, per a la promoció de l'educació bàsica, igualtat entre els gèneres, la protecció infantil i la supervivència i el desenvolupament infantil. L'Oficina d'Investigació situada a Florència (Itàlia) cofinança i produeix investigació teòrica i aplicada sobre la infància i temes relacionats amb el seu benestar.