Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS

L'atenció individualitzada, l'acompanyament familiar i l'acció social constitueixen espais i eines metodològics per dur a terme l'acció social amb els nens i les nenes i les seves famílies. La vinculació a un pla de treball amb compromisos i corresponsabilitats és l'estratègia principal amb què es compta per dur a terme un procés coherent i avaluable.