Enquesta sobre convivència social i interculturalitat en territoris d'alta diversitat

En el marc del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural, la Fundació ”la Caixa” ha encarregat en els anys 2010, 2012 i 2015 la realització d'una enquesta sobre convivència intercultural en l'àmbit local.

Aquesta enquesta ens permet mesurar els resultats de les intervencions socials que s'han fet en cada un dels barris i municipis en què s'actua, ajuda a conèixer la realitat sociocultural dels territoris i estableix indicadors de partida i impacte que permetin avaluar la marxa del projecte, els canvis que s'hi han generat, i també fer els ajustaments oportuns i orientar les actuacions que s'han promogut. 

Els informes que presentem a continuació recullen els resultats de les enquestes que s'han fet a finals dels anys 2010, 2012 i 2015. 

Aquesta informació ens permet ampliar el coneixement de la realitat de cada territori a mesura que avança el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural, per avaluar, així, els primers resultats del seu impacte.