Veure video
 • DESCRIPCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

  CONVOCATÒRIA TANCADA PER ESGOTAMENT DEL CRÈDIT PRESSUPOSTARI

  Els elevats nivells d'atur juvenil observats, tant en l'àmbit europeu com en l'espanyol, en els darrers anys, mostren la gravetat de la situació socioeconòmica a la qual s'enfronta el col·lectiu de persones joves europees i la importància que tant les administracions públiques com la societat en el seu conjunt prenguin les mesures oportunes per afrontar amb èxit aquest repte.

  El Consell Europeu, en les seves Conclusions sobre el marc financer plurianual de 8 de febrer de 2013, va decidir crear la Iniciativa d'Ocupació Juvenil per al període 2014- 2020, amb l'objectiu de donar suport a les mesures proposades per la Comissió Europea el 5 de desembre de 2012. Aquesta Iniciativa es creava amb la finalitat de finançar les mesures d'ocupació juvenil d'aquelles regions europees amb taxes d'atur juvenil superiors al 25%.

  L'Estat Espanyol, seguint les recomanacions europees, va establir el Pla Nacional de Garantia Juvenil, que recull un catàleg comú d'actuacions que estan sent desenvolupades pels agents que intervenen en el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ).

  En el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), la Fundació ”la Caixa” ha estat designada Organisme Intermedi del POEJ per al període 2014-2020.

  El 20 de juny de 2017, el consell Europeu va confirmar l’increment de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en 1.200 milions € per al període 2017-2020. D’aquesta quantitat addicional en corresponen a Espanya 418.164.435 € per aquest període, import que ha estat completat amb una assignació equivalent del Fons social Europeu. La quantitat addicional resultant (836.328.870 €) s’ha incorporat a l’eix 5 del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil en la modificació aprovada per decisió de la Comissió Europea de 18 de desembre de 2017.

  Per aquest motiu la Fundació ”la Caixa”, en el marc de l'Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral, llança la tercera convocatòria Feina Jove per tal de continuar incentivant la generació d'ocupació jove, estable i de qualitat i contribuir a la reducció de la desocupació juvenil a Espanya.

  Al igual que en les convocatòries anteriors, aquesta nova convocatòria pretén ser una ajuda directa a les empreses i a les entitats per aconseguir aquest objectiu dinamitzant l'activitat empresarial i, en última instància, el creixement econòmic.

  Comptant amb un finançament total de 15.151.351 € finançats conjuntament pel Fons Social Europeu, la iniciativa d’Ocupació Juvenil i la Fundació ”la Caixa”, s'ha creat una línia d'ajuts a la contractació de persones joves (majors de 16 i menors de 30 anys) inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb el propòsit de beneficiar al major nombre possible de persones joves aturades.

 • PERÍODE SOL·LICITUD D'AJUTS

  El termini de sol·licitud de les ajudes s’inicia el dia 24 de febrer del 2021 i s’acabarà un cop exhaurit el crèdit disponible a la convocatòria o el 15 de març del 2022 a les 19 h, en cas que no s’exhaureixi, amb les condicionalitats següents:

  • per la contractació de durada determinada (temporal), la subvencionalitat màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

  • per la contractació indefinida, la subvencionalitat màxima és de DOTZE (12) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cadascun fins assolir la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.

  L’import màxim de les ajudes per cada tipus de contracte descrit en el paràgraf anterior està definit en l’article 11 de les bases reguladores.

 • FINANÇAMENT

  15.151.351 € per a ajudes de quantia fixa segons la durada de la contractació laboral fins a un màxim de 9.600 €.

  Període de subvencionalitat de la despesa: del 24 de febrer de 2021 al 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

 • COM SOL·LICITAR ELS AJUTS

  Per mitjà del web de la convocatòria Feina Jove podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds.

 • DESCRIPCIÓ DE LES AJUDES

  Ajudes dirigides a les empreses, inclosos els/les empresaris/es autònoms/es, les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per a la contractació de persones joves, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ). Concretament:

  • Ajudes de SIS (6) mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
   Ajuda màxima: 4.200 € (6m).

  • Ajudes d'un màxim de DOTZE (12) mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cadascun fins a assolir la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.
   Ajuda màxima: 9.600 € (12m).

 • MESURES ANTIFRAU

  Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació amb projectes o operacions finançats de manera total o parcial amb càrrec a fons provinents de la Unió Europea, pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per mitjans electrònics, a través del canal habilitat a l’efecte per aquest Servei a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en els termes que estableix la comunicació 1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat (PDF, 4,91 MB).

  De la mateixa manera, i sempre que excepcionalment no sigui possible l’ús dels mitjans electrònics que s’indiquen, els fets es poden posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau en suport paper mitjançant l’enviament de la documentació en un sobre tancat a l’adreça postal següent:

  Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
  Intervención General de la Administración del Estado
  Ministerio de Hacienda y Función Pública
  Calle de María de Molina, 50, planta 12
  28006 - Madrid

  En cas d’efectuar una comunicació a l’SNCA, ja sigui per mitjans electrònics o per correu postal, agrairem que se n’enviï una còpia a la Fundació ”la Caixa” a l’adreça que s’indica sota aquest paràgraf a fi que, com a organisme intermedi del POEJ, en pugui dur a terme un seguiment:

  Fundació ”la Caixa”
  Departament d’Auditoria interna
  Av. Diagonal, 621-629, torre 2, planta 6
  08028 Barcelona

 • CONSULTA PÚBLICA DE LA COMISSIÓ EUROPEA

  La Comissió Europea vol conèixer l’opinió dels ciutadans i les parts interessades sobre les activitats dutes a terme per part de la Unió Europea des del 2014 per promoure i millorar l’ocupació dels joves a través de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i del Fons Social Europeu. És per això que la/el convidem a participar en l’Avaluació del suport a l’ocupació juvenil per part la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i del Fons Social Europeu responent al qüestionari que es troba disponible en el següent enllaç:

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_es (disponible en castellà)

Convocatòria cofinançada per: