Informes i col·laboracions

Donem suport a estudis i iniciatives a favor de mitigar l’impacte del canvi climàtic i de la contaminació atmosfèrica.

D’una banda, col·laborem en estudis a l’entorn de problemes mediambientals actuals i futurs:

 • Informe de la situació de les emissions de CO2 al món

  L’Informe anual de la situació de les emissions de CO2 al món, liderat per Fundación Empresa y Clima, és una anàlisi exhaustiva de les dades sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Espanya, Europa i les macrozones mundials. Amb aquest informe, la Fundació Empresa i Clima renova el compromís amb tots els sectors empresarials, les administracions i la societat en general.

 • Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

  L’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, impulsat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, té l’objectiu d’analitzar l’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, tant des del punt de vista de les bases científiques com en relació amb els diversos subsistemes naturals i els sectors socioeconòmics.

  En aquest informe, integrat per 24 capítols, hi participen aproximadament 130 autors, tots ells científics i experts tècnics, i hi contribueixen prop de 40 revisors científics.

De l’altra, participem en iniciatives a favor de la conservació del medi ambient:

 • Participació en «L’Hora del Planeta»

  La Fundació ”la Caixa”, d’acord amb el seu compromís amb la sensibilització pel canvi climàtic, se suma anualment a la iniciativa de l’Hora del Planeta, un esdeveniment internacional impulsat per l’ONG World Wildlife Fund for Nature (WWF) que se celebra l’últim dissabte de març de cada any.

  Durant aquesta iniciativa tots els llums dels nostres centres socials i culturals es mantenen apagats.

 • Participació en projectes per a la compensació de la petjada de carboni

  Conscient de l’impacte de les activitats antropogèniques sobre el funcionament de la biosfera, la Fundació ”la Caixa” impulsa des del 2011 una estratègia de gestió del carboni que inclou el càlcul i la compensació de la nostra petjada de carboni. Així mateix, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que per la nostra activitat no podem evitar, les compensem mitjançant la participació en projectes de reducció d’emissions d’alta qualitat del mercat voluntari de carboni, certificats mitjançant estàndards internacionals.