Veure video

Informació General

Mostrar texto Ocultar texto
 • MÉS INFORMACIÓ

  Si vols rebre informació sobre la convocatòria de Cooperació Internacional, pots omplir el formulari següent amb les teves dades.

  Omplir formulari

  Si vols rebre informació d'alguna altra convocatòria per territori, omple el formulari següent.

  Omplir formulari

  Quan s’acostin les dates d’obertura de les convocatòries que hagis marcat al formulari, rebràs comunicacions que s’hi relacionen: informació sobre les sessions informatives, recordatoris sobre les dates de tancament, etc.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  El termini de presentació de projectes estarà obert entre el 5 d'abril de 2022, a les 12 h, i el 5 de maig de 2022, a les 17 h.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Aquesta convocatòria té com a finalitat generar oportunitats per reduir la pobresa i contribuir a la lluita contra les desigualtats als països amb menor índex de desenvolupament d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina a través de projectes impulsats per ONG espanyoles en col·laboració amb socis locals als països receptors.

  Es donarà suport prioritàriament a programes que garanteixin la sostenibilitat i amb un baix grau d’assistencialisme.

 • ENTITATS ELEGIBLES

  Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social en els estatuts de les quals consti explícitament entre les seves finalitats la promoció de la cooperació internacional al desenvolupament.


  S’exclouen d’aquesta convocatòria les administracions públiques.

  Aquestes entitats han d’estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent, amb domicili en territori espanyol, i tenir com a finalitat institucional la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional per al desenvolupament.

  Les entitats han de tenir un soci local al país on es durà a terme el projecte.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  La convocatòria inclou tres àmbits d’actuació:

  1. Desenvolupament socioeconòmic

  2. Millora de la salut

  3. Promoció de l’educació i la formació

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a la nova Aplicació de Convocatòries i, per a això, primer s’haurà de registrar una persona com a usuari gestor d’aquesta entitat.

En el cas que l’entitat hagi presentat algun projecte a les convocatòries del 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, ja estarà acreditada i només haurà de revisar si ha d’actualitzar cap dels documents legals.

 • REGISTRE DE
  L’USUARI GESTOR

  El registre està permanentment obert i haurà d’omplir la informació sol·licitada i pujar la documentació següent:

  • DNI o NIE vigent de l’usuari (còpia de les dues cares del document).

  • Document d’acreditació de l’usuari representant de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable a l’aplicació de convocatòries).

  Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat el registre, no podrà continuar formalitzant la sol·licitud, de manera que és important tramitar-ho amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

  Un cop registrat l’usuari gestor, es podrà iniciar el procés d’acreditació de l’entitat i, una vegada s’hagi obert la convocatòria, es podrà iniciar la presentació de la sol·licitud.

 • ACREDITACIÓ DE
  L’ENTITAT

  Per sol·licitar l’acreditació de l’entitat, l’usuari gestor haurà d’omplir la informació bàsica de l’organització i pujar els documents següents:

  • Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.

  • Còpia de la inscripció de l’entitat al Registre administratiu de la comunitat autònoma.

  • Escriptura de constitució de la fundació o acta de constitució inscrita de l’entitat que incorpori els estatuts. L’escriptura de constitució i els estatuts hauran de ser vigents i estar inscrits al registre corresponent.

 • PRESENTACIÓ DE
  LA SOL·LICITUD

  La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través del formulari que trobarà a la nova Aplicació de Convocatòries.

  La sol·licitud s’ha de completar amb tota la informació que es demana al formulari i s’haurà de tramitat abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni documentació aportada fora de l’aplicació ni fora de termini.