Veure video

Informació General

Mostrar texto Ocultar texto

Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a Aragó per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  El termini de presentació de projectes estarà obert entre l'1 de març de 2022, a les 12 h, i el 24 de març de 2022, a les 17 h.

 • ENTITATS ELEGIBLES

  Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats que s’indiquen als seus estatuts, consti explícitament com el seu objectiu principal l’interès social o la cohesió social.


  S’exclouen d’aquesta convocatòria les administracions públiques.

  Aquestes entitats han d'estar inscrites en el Registre administratiu corresponent i estar domiciliades en aquesta comunitat.

  Enguany es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent a les convocatòries 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació ”la Caixa”. Per fer-ho, hauran de justificar que han fet una despesa equivalent al 50 % de l'ajut i presentar un informe de l'estat del projecte.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  La convocatòria inclou sis àmbits d’actuació:

  1. Gent gran i reptes derivats de l’envelliment

  2. Persones amb discapacitat o trastorn mental

  3. Humanització de la salut

  4. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

  5. Inserció sociolaboral

  6. Interculturalitat i acció social

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a la nova Aplicació de Convocatòries i, per a això, primer s’haurà de registrar una persona com a usuari gestor d’aquesta entitat

En el cas que l’entitat hagi presentat algun projecte a les convocatòries del 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, ja estarà acreditada i només haurà de revisar si ha d’actualitzar cap dels documents legals.

 • REGISTRE DE
  L’USUARI GESTOR

  El registre està permanentment obert i haurà d’omplir la informació sol·licitada i pujar la documentació següent:

  • DNI o NIE vigent de l’usuari (còpia de les dues cares del document).

  • Document d’acreditació de l’usuari representant de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable a l’aplicació de convocatòries).

  Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat el registre, no podrà continuar formalitzant la sol·licitud, de manera que és important tramitar-ho amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

  Un cop registrat l’usuari gestor, es podrà iniciar el procés d’acreditació de l’entitat i també la presentació de la sol·licitud.

 • ACREDITACIÓ DE
  L’ENTITAT

  Per sol·licitar l’acreditació de l’entitat, l’usuari gestor haurà d’omplir la informació bàsica de l’organització i pujar els documents següents:

  • Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.

  • Còpia de la inscripció de l’entitat al Registre administratiu de la comunitat autònoma.

  • Escriptura de constitució de la fundació o acta de constitució inscrita de l’entitat que incorpori els estatuts. L’escriptura de constitució i els estatuts hauran de ser vigents i estar inscrits al registre corresponent.

 • PRESENTACIÓ DE
  LA SOL·LICITUD

  La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través del formulari que trobarà a la nova Aplicació de Convocatòries.

  La sol·licitud s’ha de completar amb tota la informació que es demana al formulari i s’haurà de tramitat abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni documentació aportada fora de l’aplicació ni fora de termini.