Veure video

Descripció i bases

Mostrar texto Ocultar texto

La Fundació ”la Caixa” obre la sisena edició de la convocatòria CaixaResearch d'investigació en salut.

 • Dates clau

  DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  Publicació de la convocatòria i obertura de la plataforma on-line per a la sol·licitud de propostes
  20 de setembre de 2022, a les 14 h CET

  Sessió informativa: consulta la gravació

  Tancament automàtic de la convocatòria
  15 de novembre de 2022, a les 14 h CET

  Procés d’elegibilitat
  De novembre a desembre de 2022

  Preselecció remota
  De gener a maig de 2023

  Avaluació per comitès d’experts
  30 i 31 de maig de 2022 a Barcelona

  Comunicació dels projectes seleccionats
  Finals de juny de 2023

  Execució dels projectes seleccionats
  De setembre de 2023 a desembre de 2026

 • Objectius

  OBJECTIUS

  La Fundació ”la Caixa” inicia la sisena edició de la convocatòria CaixaResearch per a projectes de recerca en biomedicina i salut. L’objectiu d’aquesta convocatòria és identificar i impulsar iniciatives prometedores, d'excel·lència científica i amb valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

  Els projectes presentats s’han d’emmarcar en les àrees temàtiques següents:

  • Neurociències

  • Oncologia

  • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades

  • Malalties infeccioses

  • Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors

 • Ajuts

  AJUTS

  Les propostes de projecte han de tenir una durada de fins a 3 anys d’execució i poden ser:

  • Individuals: presentades per una única organització de recerca (organització sol·licitant). Poden rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 €.

  • En consorci de recerca: presentades com a mínim per 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca coordinades per l’organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d'1.000.000 €.

   

  En tots dos tipus de propostes, s’hi poden incloure organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre (CSO), com ara associacions de pacients. Les empreses constituïdes no poden formar part de les entitats col·laboradores del projecte.

  Es pot concedir un ajut global de fins a 20.000.000 €* per donar suport als projectes seleccionats. La intenció és distribuir els ajuts de forma aproximadament equitativa entre les diferents àrees temàtiques, però la distribució final dependrà sempre de la qualitat i de les característiques específiques dels projectes presentats en aquesta convocatòria.

  * Aquest import està subjecte a l’aprovació final per la Fundació ”la Caixa”.

  La Fundació Francisco Luzón podrà cofinançar un projecte sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

  La Fundació ”la Caixa” i la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) col·laboren mitjançant la Iniciativa Ibèrica d’Investigació i Innovació Biomèdica (i4B) en el marc de la convocatòria. Sota aquesta iniciativa, la FCT podrà finançar projectes addicionals entre les propostes més ben classificades liderades per organitzacions portugueses.

  El fet que les propostes siguin individuals o en consorci, o de recerca bàsica, clínica o translacional, no serveix com a criteri de selecció durant el procés d’avaluació. Els únics criteris de selecció per avaluar les propostes són els que es detallen a les bases de la convocatòria.

  La descripció d’un pressupost ajustat en relació amb les activitats que s’han de desenvolupar és un punt valorat en el procés d’avaluació dels projectes.

 • Beneficiaris

  BENEFICIARIS

  Organitzacions sol·licitants (Host Organitzacions, HO). Es poden presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d’organitzacions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal.

  Líder del projecte (Project Leader, PL). L’investigador principal de l'organització sol·licitant ha de ser, a més, el líder del projecte, que és qui presenta la proposta a la convocatòria i qui dirigeix l’execució global del projecte.

  Organitzacions de recerca (Research Performing Organizations, RPO). Qualsevol organització de recerca sense ànim de lucre localitzada a qualsevol país del món que desenvolupi activitats en el projecte. En projectes individuals, l’única organització de recerca és la sol·licitant. En consorcis de recerca, hi ha d’haver un mínim de 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca (incloent-hi l’organització sol·licitant). Organitzacions de recerca amb el mateix NIF o VAT number es consideren una sola organització.

  Investigadors principals (Principal Investigators, PI). Cada organització de recerca ha de tenir un investigador principal responsable d’executar les activitats del projecte que es duen a terme en la seva organització.

  Organitzacions de la societat civil (Civil Society Organizations, CSO). Addicionalment, tant els projectes individuals com els consorcis de recerca poden incloure també fins a un màxim de 3 entitats de la societat civil sense ànim de lucre que no tinguin com a activitat principal la recerca (p. ex., associacions de pacients).

  Empreses. Les empreses establertes no poden ser membres del projecte, però poden rebre fons com a subcontractades.

  Globalment, la suma del pressupost de totes les organitzacions no localitzades a Espanya o Portugal pot ser com a màxim un 30 % de la totalitat del pressupost del projecte.

  Membres de l’equip (Team Members). Tots els membres de l’equip del projecte han de formar part de l’organització sol·licitant, de les entitats de la societat civil o de les organitzacions del consorci de recerca.

 • Criteris de sol·licitud

  CRITERIS DE SOL·LICITUD

  A les bases d'aquesta convocatòria (disponible només en anglès), hi podeu trobar tots els detalls dels criteris d’elegibilitat i dels requisits per presentar una proposta en aquesta convocatòria.

  Projectes CaixaResearch Health actius. Els project leaders (PL) guanyadors en les tres darreres edicions de la convocatòria CaixaResearch d’investigació en salut no es poden presentar com a PL de noves propostes en aquesta edició.

  Valoració mínima en l’edició anterior. A fi de potenciar la qualitat de les propostes, els PL i PI dels projectes que van obtenir una valoració inferior a 5,50 (d’una puntuació màxima de 8) en l’avaluació per revisió remota d’experts de l’edició anterior (2022) no es poden presentar com a PL en propostes d’aquesta edició (2023).

  De forma prospectiva, els PL i PI dels projectes que obtinguin una valoració inferior a 5,50 (d’una puntuació màxima de 8) en l’avaluació per revisió remota d’experts d’aquesta edició (2023) no es podran presentar com a PL en propostes de l’edició vinent (2024).

  No són elegibles els projectes que desenvolupin estudis els resultats dels quals estiguin sotmesos a drets, de qualsevol naturalesa, per part d’una entitat amb ànim de lucre abans del tancament de les aplicacions. La Fundació ”la Caixa” es reserva el dret de rebutjar propostes que tinguin un clar benefici per a organitzacions amb ànim de lucre.

 • Selecció de productes

  SELECCIÓ DE PROJECTES

  La selecció de les propostes es fa a partir d’un rigorós procés que compleix els estàndards de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència.

  Consta d’una fase d’elegibilitat formal i de contingut, d’una fase de revisió remota (preselecció) i d’una fase de selecció presencial per comitès d’experts en cadascuna de les àrees temàtiques.

 • Preguntes freqüents

  FAQS

  Consulta el llistat de les preguntes més freqüents.

  També pots consultar el nostre vídeotutorial, aquesta presentació i la gravació de la sessió informativa celebrada el dijous 6 d'octubre de 2022.

 • Contacte

  CONTACTE

  Preguntes i respostes

  E-mail: healthresearch@fundaciolacaixa.org

Procés de sol·licitud

Mostrar texto Ocultar texto
 • Procés de sol·licitud

  PROCÉS DE SOL·LICITUD

  1. Les bases de la convocatòria estan disponibles al web a partir del 20 de setembre de 2022.

  2. La plataforma on-line és oberta per presentar-hi les sol·licituds entre el 20 de setembre, a les 14 h CET, i el 15 de novembre de 2022, a les 14 h CET.

  3. Usuaris i rols a la plataforma on-line:

   a. Project Leader (PL): investigador responsable de la proposta, que és també qui signa el conveni en cas de ser guanyador. És indispensable que el PL es registri amb les seves dades personals en el sistema, i que es vinculi a la seva organització, que trobarà en una llista. En cas de no trobar-hi l’organització, només cal que la inclogui introduint-hi el nom i el CIF de l’organització.

   b. Organization Manager (OM): gestor de l’organització sol·licitant, únic representant que l’organització apodera per tal de dur a terme els tràmits de gestió relacionats amb la proposta (acceptar la participació del PL vinculat a l’organització i facilitar la documentació necessària en cas de propostes seleccionades).

   i. El PL no pot tramitar la proposta fins que no rebi l’acceptació on-line de l’OM. Aquesta acceptació es pot fer en qualsevol moment de la preparació de la proposta, ja que després de l’acceptació el PL la pot modificar.

   ii. L’OM té accés de visió de les propostes.

   c. Principal Investigator (PI): investigador principal de cada membre del consorci. El PI té accés a la proposta de la qual és membre a través de la invitació del PL. Hi pot accedir per veure la proposta i l’ha d’acceptar on-line per poder seguir el procés de tramitació.

   d. Civil Society Organizations (CSO): organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre que participen com a membres d’una proposta (individual o en consorci). El representant de la CSO té accés a la proposta de la qual és membre a través de la invitació del PL. Hi pot accedir per veure la proposta i l’ha d’acceptar on-line per poder seguir el procés de tramitació.

  4. Durant el procés de sol·licitud, hi ha disponible un botó de validació per tal de comprovar que les dades introduïdes són correctes abans de completar el procés. Aconsellem l’ús d’aquesta validació al llarg del procés de sol·licitud per tal d’arribar a la data límit de tancament de la convocatòria. No s’acceptaran propostes després del tancament de la convocatòria.

  5. Cal emplenar la sol·licitud en anglès. No s’accepten sol·licituds que estiguin en cap altra llengua, que estiguin incompletes en informació o documentació, que es lliurin en paper o que es presentin per qualsevol altre mitjà o fora de termini.

 • Preguntes freqüents

  FAQS

 • Contacte

  CONTACTE

  Preguntes i respostes

  E-mail: healthresearch@fundaciolacaixa.org

Procés de selecció

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCÉS DE SELECCIÓ

  El procediment d’avaluació del projecte consta de les fases següents:

  1. Fase d’elegibilitat formal i de contingut: Es revisen totes les sol·licituds rebudes per comprovar que compleixen els criteris de les bases de la convocatòria. Les sol·licituds que superin aquesta fase d’elegibilitat formal es revisaran per validar-ne també l’elegibilitat pel que fa al contingut i assegurar que poden passar a la fase d’avaluació remota. Si es denega una sol·licitud, la Fundació ”la Caixa” enviarà a la persona sol·licitant una notificació per correu electrònic.

  2. Preselecció remota: Les sol·licituds que superen la fase d’elegibilitat entren en un procés de pre-selecció remota que duen a terme tres o quatre experts internacionals. Les 16 sol·licituds que reben les millors puntuacions de cada àrea temàtica passen a la fase següent. La Fundació ”la Caixa” informarà per correu electrònic els líders de projecte (PL) si han estat preseleccionats o no.

  3. Avaluació per Comitès de Selecció: Hi ha 5 comitès de selecció, un per cada àrea temàtica. Cada comitè de selecció està format per 8-12 experts de renom internacional. Els PL de les propostes preseleccionades seran convocats a una entrevista presencial a Barcelona els dies 30 i 31 de maig de 2023. A finals del mes de juny del 2023, es comunicarà qui són els guanyadors de la convocatòria.

  Si vols més informació sobre el procés de selecció, descarrega't els documents Eligibility and evaluation guidelines i Code of conduct for evaluators.

Avaluadors

Mostrar texto Ocultar texto

Only for researchers who are currently working outside Spain and Portugal.

 • Join us

  JOIN US

  Join our Team of Evaluators!

  The ”la Caixa” Foundation evaluation procedure follows international standards and consist of a peer review process and a number of final expert selection panels.

  To become a reviewer for this particular call you need to be currently working outside Spain and Portugal. You will be financially remunerated for your work according to European standards.

  Should you be interested in joining our team of scientific reviewers, you can fill out this simple form.

  We also invite you to send the request below to any other experts you know who might be interested.