S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
For "." left-hand operand: Expected a hash, but this has evaluated to a sequence (ArrayList wrapped into f.t.DefaultListAdapter):
==> secondLevelPage.getChildren() [in template "10254#10292#885026" at line 65, column 100]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #elseif secondLevelPage.isChildSelect... [in template "10254#10292#885026" at line 65, column 53]
----
1<#-- Nombre de la plantilla: Nivel actual con hijos --> 
2<#-- rootLayoutLevel: 1 --> 
3 
4<#if entries?has_content> 
5 
6  <div class="main"> 
7 
8    <div class="section-menu-wrap programa ${themeDisplay.getColorSchemeId()}"> 
9 
10    	<div class="section-menu menu"> 
11 
12    		<ul> 
13 
14      	<#-- 1st level --> 
15      	<#assign firstLevelPages = entries> 
16 
17				<#list firstLevelPages as firstLevelPage> 
18 
19      		<#if firstLevelPage.isChildSelected() && firstLevelPage.getChildren()?has_content> 
20      		 
21						<#-- 2nd Level --> 
22						<#assign secondLevelPages = firstLevelPage.getChildren()> 
23 
24						<#list secondLevelPages as secondLevelPage> 
25 
26						  <#if secondLevelPage.isSelected()> 
27 
28        	      <li class="active"> 
29 
30            			<a href="${secondLevelPage.getRegularURL()}">  
31            				<span>${secondLevelPage.getName()}</span> 
32            			</a> 
33       
34            		<#if secondLevelPage.getChildren()?has_content> 
35 
36            		   <div class="submenu-wrap"> 
37 
38          		      <div class="section-menu menu left"> 
39 
40          		        <ul> 
41 
42          		        <#-- 3rd Level --> 
43        							<#assign thirdLevelPages = secondLevelPage.getChildren()> 
44 
45											<#list thirdLevelPages as thirdLevelPage> 
46 
47                    		<li class=""> 
48          		            <a title="${thirdLevelPage.getName()}" href="${thirdLevelPage.getRegularURL()}"> 
49          		              <span class="left">${thirdLevelPage.getName()}</span> 
50          		            </a> 
51          		          </li> 
52 
53    						      </#list> 
54 
55          		        </ul> 
56 
57            		    </div> 
58 
59            		  </div> 
60 
61            		</#if> 
62								 
63            		</li> 
64 
65						  <#elseif secondLevelPage.isChildSelected() && !secondLevelPage.getChildren().isEmpty()> 
66 
67						    <#-- 3rd Level --> 
68  							<#assign thirdLevelPages = secondLevelPage.getChildren()> 
69 
70								<#list thirdLevelPages as thirdLevelPage> 
71 
72  							  <#if thirdLevelPage.isSelected()> 
73 
74            	      <li class="active"> 
75                			<a href="${thirdLevelPage.getRegularURL()}">  
76                				<span>${thirdLevelPage.getName()}</span> 
77                			</a> 
78         
79                		<#if !thirdLevelPage.getChildren().isEmpty()> 
80 
81                		  <div class="submenu-wrap"> 
82 
83              		      <div class="section-menu menu left"> 
84 
85              		        <ul> 
86 
87              		        <#-- 4th Level --> 
88          								<#assign fourthLevelPages = $thirdLevelPage.getChildren()> 
89 
90													<#list fourthLevelPages as fourthLevelPage> 
91 
92                        		<li class=""> 
93              		            <a title="${fourthLevelPage.getName()}" href="${fourthLevelPage.getRegularURL()}"> 
94              		              <span class="left">${fourthLevelPage.getName()}</span> 
95              		            </a> 
96              		          </li> 
97 
98        						      </#list> 
99 
100              		        </ul> 
101 
102                		    </div> 
103 
104                		  </div> 
105 
106                		</#if> 
107 
108                		</li> 
109 
110    						  <#else> 
111 
112    						    <li class=""> 
113    						      <a href="${thirdLevelPage.getRegularURL()}">  
114                				<span>${thirdLevelPage.getName()}</span> 
115                			</a> 
116                		</li>	 
117 
118    						  </#if> 
119 
120  							</#list> 
121 
122  						<#else> 
123 
124  						  <li class=""> 
125						      <a href="${secondLevelPage.getRegularURL()}">  
126            				<span>${secondLevelPage.getName()}</span> 
127            			</a> 
128            		</li> 
129 
130						  </#if> 
131						  		 
132						</#list> 
133						 
134      		</#if> 
135 
136      	</#list> 
137 
138      	</ul> 
139 
140  		</div> 
141 
142  	</div> 
143 
144  </div> 
145	 
146</#if> 

Política ambiental i energètica de CosmoCaixa Barcelona

CosmoCaixa Barcelona, el Museu de la Ciència de ”la Caixa”, basa la seva actuació en un pla estratègic orientat a la Responsabilitat Social, essent un aspecte fonamental, la protecció del Medi Ambient, la prevenció del canvi climàtic i la necessitat de polítiques dirigides a la seva conservació.

El Museu, en aquest sentit, manifesta públicament que ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental i de l'Energia. Per això ha pres el compromís de desenvolupar la seva activitat amb el màxim de respecte per l'entorn, tenint especial cura i sensibilitat amb la protecció del Medi Ambient i, conscient de la seva importància, assumeix aquest repte de futur i es compromet a:

 1. Adequar la nostra Gestió Ambiental i Energètica a la nostra realitat i cultura organitzativa implantant els processos necessaris per obtenir una millora contínua del nostre comportament ambiental i energètic.

 2. Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa ambiental i la relacionada amb l'ús, el consum d'energia i l'eficiència energètica, aplicable a les activitats i instal·lacions del Museu (tant en l'àmbit local, com autonòmic, estatal i europeu) i també amb tots aquells convenis i/o acords a què ”la Caixa”, a través de CosmoCaixa Barcelona, s'aculli.

 3. Definir i revisar periòdicament els objectius i fites per donar compliment a la nostra política ambiental i energètica.

 4. Formar, sensibilitzar i implicar a cada treballador, fent-lo partícip de la gestió ambiental i energètica i transmetre als proveïdors i empreses subcontractades les nostres directrius ambientals, d'ús racional de l'energia i d'estalvi i eficiència energètica.

 5. Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, mitjançant una utilització sostenible dels recursos naturals, l'ús eficient de l'aigua i l'energia i fomentant les pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus.

 6. Potenciar l'estalvi d'energia i optimitzar l'eficiència energètica a les nostres instal·lacions i activitats al mateix temps que avançar en l'adquisició de productes, serveis i equips energèticament eficients.

 7. Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar a tots els grups d'interès (treballadors, clients, proveïdors, subcontractistes, institucions...) per donar-los a conèixer la política ambiental i energètica i establir amb ells relacions de cooperació.

Amb això ”la Caixa”, a través de CosmoCaixa Barcelona, vol contribuir a la millora del medi ambient i la prevenció del canvi climàtic en benefici de tota la societat per tal que en pugui gaudir.

Sr. Lluís Noguera Jordana
Director de CosmoCaixa
Maig de 2016