• QUÈ FEM

  La Fundació ”la Caixa” té com a missió contribuir a construir una societat millor i més justa donant oportunitats a les persones que més ho necessiten.

  Els valors de la Fundació ”la Caixa” es recullen en tres pilars:

  • Compromís social, entès com el compromís de construir una societat millor.

  • Responsabilitat, en relació amb el deure de garantir que les actuacions de l’entitat es duran a terme segons criteris d’excel·lència en la gestió i d’eficàcia en els resultats.

  • Confiança, entesa com el resultat del reconeixement social que tenen les activitats de l’entitat i de l’impacte dels seus programes.

  Aquests valors són compartits per tots els nivells de l’entitat, inclosos els desenvolupats en programes propis o mitjançant col·laboracions.

  La recerca i la innovació són clau per aconseguir un progrés de la societat més inclusiu i basat en el coneixement, i són pilars fonamentals de l’activitat filantròpica de la Fundació ”la Caixa”.

  Correspon a la comunitat investigadora la responsabilitat bàsica de formular els principis de la recerca, definir els criteris d’una conducta investigadora adequada, maximitzar la qualitat i la solidesa de la investigació i respondre de forma apropiada a les amenaces a la integritat en la recerca o als incompliments d’aquesta. Tanmateix, la Fundació ”la Caixa”, com a agent filantròpic de recerca i innovació d’Europa, té la voluntat de vetllar perquè els projectes i les beques que atorga es desenvolupin de forma responsable i d’acord amb les bones pràctiques en recerca i innovació.

  En aquest sentit, els processos de recerca i innovació han de recollir els principis de diversitat i inclusivitat, d’anticipació a les necessitats socials i d’obertura i transparència, per tal de cercar l’excel·lència i la maximització de l’impacte. Tots els agents implicats han d’actuar en tot moment d’acord amb els principis ètics i les millors pràctiques internacionals.

  Totes les activitats de recerca i innovació desenvolupades amb aportacions econòmiques de la Fundació ”la Caixa” han de respectar la legislació nacional, europea i internacional aplicables, amb una atenció especial a totes les normatives que, pel seu àmbit, tinguin una incidència o relació especial amb les activitats de recerca. Qualsevol activitat de recerca duta a terme en un país extracomunitari (no EU) s’ha de sotmetre, com a mínim, als estàndards normatius europeus.

  En especial, s’ha de prestar atenció a les àrees següents, relacionades amb les activitats de recerca:

  1. Protecció humana.

  2. Protecció i benestar animal.

  3. Protecció de la biodiversitat i el medi ambient, la salut i la seguretat.

  4. Protecció de dades, confidencialitat i privacitat.

  5. Protecció de l’entorn i desenvolupament professional dels investigadors.

  6. Igualtat de gènere i diversitat.

  7. Propietat intel·lectual.

  8. Enfocament en aplicacions civils.

  9. Ús correcte dels resultats de la recerca i de la seva difusió.

  10. Compromís amb la societat i maximització de l’impacte.