Aquesta pàgina vol servir de suport als investigadors a l’hora de crear els seus plans de gestió de dades. Atès que les pràctiques varien segons les disciplines i els tipus de projectes, cada beneficiari/ària és responsable d’adoptar el model que s’adapti millor a les característiques i necessitats del seu projecte. No obstant això, s’informa a tots els beneficiaris que hagin de fer el pla de gestió de dades conforme a aquesta política que es requereix que incloguin la informació següent a l’aplicació de gestió d’ajuts a la recerca, beques i innovació, d’acord amb el present model.

 • RESUM DE LES DADES

  Cal descriure de manera breu i concisa:

  • Quines dades es generaran o recolliran.

  • Quins formats i estàndards es faran servir.

  • Quin valor poden tenir les dades per a altres investigadors.

  • Quines dades no es podran compartir i per quin motiu.

 • RESPONSABILITATS

  Cal indicar quines persones seran les responsables:

  • Del seguiment del pla.

  • De la gestió de les dades.

  • De la preservació i la conservació.


  S’ha d’especificar qui determinarà l’accés a les dades, i en el cas que hi hagi propietat intel·lectual, qui serà el titular dels drets.

 • DADES FAIR

  Cal descriure quines actuacions es duran a terme perquè les dades siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables..

  Dades trobables

  • Cal indicar quines metadades es faran servir.

  • S’ha d’especificar quin identificador es farà servir per a les dades.

  • Cal indicar quin control de versió es durà a terme.


  Accessibilitat

  • Cal indicar quan i qui podrà accedir a les dades.

  • S’ha d’especificar la disponibilitat de les dades.

  • S’ha d’especificar quins mètodes o programaris són necessaris per accedir a les dades.

  • Cal indicar si s’inclou la documentació sobre el programari necessari i, si és possible, incloure’l.

  • S’ha d’especificar on es dipositen les dades, les metadades, la documentació i el codi. 

  • S’ha d’especificar com es dona accés en els casos en què les restriccions són necessàries.


  Interoperabilitat

  • Cal descriure com es facilitarà la interoperabilitat de les dades mitjançant l’ús de vocabularis controlats.


  Reutilització

  • S’ha d’especificar el grau de reutilització permès quan les dades es posin a l’abast d’altres investigadors i del públic en general.

  • S’ha d’especificar quan seran accessibles les dades per ser reutilitzades. Si és el cas, cal especificar per què i durant quin període les dades seran embargades.

  • S’ha d’especificar si les dades generades i/o recollides en el projecte són reutilitzables per terceres parts, sobretot al final del projecte. Si la reutilització de les dades és restringida, se n’ha d’explicar el motiu.

  • S’han d’especificar els terminis durant els quals les dades poden ser reutilitzables.

 • SEGURETAT DE LES DADES

  • Tractament de la recuperació de les dades, així com l’emmagatzematge segur i el traspàs de dades sensibles: S’han de descriure les mesures adoptades per a la seguretat de les dades. Això inclou l’emmagatzematge i les còpies de seguretat, la preservació a llarg termini i com es mantindran les dades segures i protegides.

  • Cobertura del context de la revisió ètica: S’han de descriure els possibles problemes ètics en la recollida, l’emmagatzematge, el processament i l’arxivament de les dades, com també en els procediments d’aprovació ètica relacionats amb el projecte.


  Si les activitats de recerca inclouen infants, pacients, població vulnerable, l’ús de cèl·lules mare embrionàries, qüestions de privacitat i protecció de dades o recerca en animals i primats, cal complir els principis ètics i la legislació nacional pertinent de la Unió Europea i internacional, i és en aquest punt del pla de gestió de dades on cal tractar-ho.

 • ALTRES TEMES

  Cal indicar qualsevol altre aspecte d’interès.