Preguntes freqüents

 • Per complir aquesta política, cal que els investigadors publiquin en qualsevol de les opcions següents::

  • Revistes d’accés obert complet.

  • Revistes d’accés restringit que permetin la divulgació de la versió publicada o la versió revisada en un repositori d’accés públic.

  • Plataformes de publicació en accés obert que tinguin un procediment de revisió oberta.

  • Revistes que permetin un accés obert individualitzat per article.


  La publicació en una revista o plataforma que, per qüestions d’embargaments, no permeti complir totalment el compromís d’accés obert, ha de ser aprovada prèviament per la Fundació ”la Caixa”. Només s’aprovarà de manera excepcional quan no hi hagi alternatives raonables per complir plenament aquesta política.

 • Qualsevol repositori institucional o temàtic que segueixi les directrius d’OpenAIRE és acceptable.

 • S’aconsella que el dipòsit es faci immediatament després de la publicació, encara que l’accés al text complet hagi d’estar restringit durant un període de temps (embargament), llevat que la revista o plataforma corresponent ho reguli més restrictivament. Cal tenir en compte, però, que s’ha de dipositar a tot tardar sis mesos després de la data de publicació.

 • Seguint les directrius d’OpenAIRE, cal fer servir la metadada «dc.relation.projectID» amb els valors següents:

  info:eu-repo/grantAgreement/LCF/FundingProgram/ProjectID/

  El project ID es genera en introduir el projecte a l’aplicació de la Fundació ”la Caixa”, de manera que s’ha de contactar amb el gestor/a corresponent de cada beneficiari/ària per obtenir-lo.

 • Al repositori s’ha de poder accedir a la darrera versió revisada, sigui la versió final tal com apareix a la publicació, o bé la versió revisada sense la maquetació final (també anomenada postprint o versió de l’autor/a), però amb els mateixos continguts que la publicada.

 • Qualsevol conjunt de dades que sustenti els resultats difosos en una publicació científica cal que es faci públic al mateix temps que la publicació. A més, si els beneficiaris volen fer públiques altres dades obtingudes al llarg de l’activitat finançada ho poden fer d’acord amb el pla de gestió de dades lliurat. En el cas de dades de resultats negatius, se’n recomana també la publicació en repositoris d’accés públic o en revistes especialitzades1 per tal d’evitar de reproduir-los.
   

  1. BMC Research Notes (https://bmcresnotes.biomedcentral.com), Journal of Unsolved Questions (http://junq.info), Research Ideas and Outcomes (http://riojournal.com).
 • Les dades es poden publicar en qualsevol repositori preparat per preservar i difondre aquest tipus d’objectes. El repositori pot ser d’una institució o d’una comunitat científica, prioritzant que atorgui un identificador persistent (doi, handle o similar) i que en faciliti la localització. Per trobar el repositori més adient, es pot consultar el directori re3data (www.re3data.org).

 • Les dades que sustenten els resultats obtinguts al llarg de la recerca finançada per la Fundació i que han estat difoses en publicacions científiques s’han de fer públiques al mateix temps en un repositori de dades que en permeti l’accés públic i que atorgui un identificador permanent per a cada conjunt de dades.

 • Les dades han de seguir els principis FAIR, és a dir, han de ser trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables, tant com sigui possible. S’han de prioritzar els formats estàndards i oberts, tenint en compte les diferents característiques de cada disciplina científica.

 • Es pressuposa que els beneficiaris han d’haver protegit els resultats de la recerca prèviament a la sol·licitud de publicació.

  Pel que fa a les dades de recerca que sustentin els resultats publicats, la política preveu la possibilitat de demanar una excepció de l’aplicació de la política en casos suficientment justificats.

  En tot cas, els beneficiaris són responsables d’assegurar- se de prendre mesures per poder complir aquesta política sense incidir negativament en la protecció i/o l’explotació dels resultats, i, si fos necessari, han de plantejar davant la Fundació ”la Caixa” les excepcions que puguin ser necessàries, amb la justificació corresponent.

 • La política es fa efectiva a partir del 2019 per a tots els beneficiaris. Cal recordar que des de l’1 de gener de 2018 la Fundació ”la Caixa” ja té una política d’accés obert, la qual, a partir de la data indicada al paràgraf anterior, s’amplia a tots els resultats de la recerca.