Un futur millor està a tan sols un descobriment

Preguntes freqüents

Convocatòria

Sol·licitud

Documentació
i acreditacions

Preselecció i
selecció

 • En el termini de set dies naturals des de la data d'enviament de la notificació de desestimació, els candidats podran presentar al·legacions enviant un correu electrònic a becas@fundacionlacaixa.org, que haurà d'incloure un text explicatiu juntament amb els documents que el candidat consideri oportuns.

  Les al·legacions seran resoltes per un comitè d'al·legacions. La resolució es notificarà per correu electrònic en un termini de 10 dies naturals des de la data de recepció de l'al·legació. El procediment d'al·legacions serà estrictament confidencial.

  No es posarà en qüestió l'avaluació tècnica o científica dels avaluadors. La independència i objectivitat de l'avaluació està garantida pel procés de selecció i avaluació mateix.

 • No. D’acord amb la pràctica habitual en els processos de selecció pel sistema peer review, el sol·licitant no és informat sobre la identitat de les persones que avaluaran la seva candidatura ni sobre la composició dels tribunals que entrevistaran els candidats. Tot i això, finalitzats els processos de selecció, es farà pública una relació dels professors i investigadors que hi han participat.

 • En cas que superin el procés de preselecció, els candidats són convocats a una entrevista personal de selecció.

  Durant l’entrevista, els membres del comitè de selecció poden demanar els aclariments i fer les preguntes acadèmiques, personals o professionals que considerin oportunes amb la finalitat de poder seleccionar, entre totes les persones entrevistades, aquelles que, al seu parer, siguin mereixedores de la beca.

 • Aproximadament trenta minuts dividits en dues parts: una presentació del candidat i una ronda de preguntes a realitzar pels experts.

 • No, en cap cas.

 • El Comitè d’Al·legacions està format per personal de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que rep i gestiona qualsevol queixa i/o suggeriment dels candidats.

Aplicació en línia:
problemes tècnics

Centres de
recerca